newyork_a_v2 berlin_v2 barcelona_v2
muenchen_v2 newyork_b_v2 london_v2